New video summit EA2/BI-071 Astxiki EC2AG&BEGO

Hello

Antena miracle+Yaesu 817 ,17 qso 14 MHz,whit ,4 qso s2s

73""Antonio